l'AMPA online
 
Links de l'escola
  

Per afavorir la participació dels pares i mares i la la comunicació; entre aquests i l'escola, hem creat la figura del pare/mare delegat/da.

El delegat/da és un pare o una mare d'un alumne del grup de classe triat d'entre el conjunt de pares i mares d'aquest que n'exerceix la representació; davant els organs de participació de l'escola, així com fa d'enlla 'ç entre el conjunt de pares i l'escola.

Els objectius de l'existència dels pares i mares delegats són:

 • Augmentar el nivell de participació dels pares de l'escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així; trobar vies de col · laboració; a la vida escolar dels nens i nenes.
 • Afavorir la transmissió; d ' informaci ó que es genera en el si de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares i mares amb l'objectiu d'afavorir el coneixement mutu i les relacions dins la comunitat educativa.

Les funcions dels delegats són:

 • Servir d ' enllaÇ i comunicació; entre els tutors i els pares dels alumnes del grup classe.
 • Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relaci ó al grup classe.
 • Col · laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Preparar, quan s ' escaigui, les reunions de classe juntament amb el tutor.
 • Intercanviar les prňpies opinions amb la resta de delegats i delegades de manera periódica.
 • Col · labora en la tutorització de les families nouvingudes

Als pares i mares delegats NO els correspon, per contra, intervenir en temes individuals dels alumnes i els seus pares amb els tutors, així com tampoc en aspectes de caràcter pedagògic.

A l'inici de cada curs, el conjunt de pares i mares del grup classe trien la persona que, de manera voluntària, i durant tot el curs, assumirà el paper de pare o mare delegat.

De manera periòdica -un cop al trimestre- els pares i mares delegats es reuniran amb l'equip de gestió de l'escola per elaborar el pla de treball del curs, al principi d'aquest, i per fer-ne el seguiment.

Ressum reunió 26 febrer 2015

S'han tractat els segënts temes:
1. La Carta de Compromís Educatiu
És un document que aplega un llistat de compromisos per part de l'Escola i per part de les famílies, i que tothom ha signat en el moment de formalitzar la matrícula dels nostres fills i filles.
Fins ara s'ha fet servir el model del Departament d'Educació. La proposta de l'equip de gestió de l'Escola és donar-li més rellevància al que de moment ha estat només un tràmit. Per aconseguir-ho, es pot mirar de treballar la Carta en relació amb la realitat concreta que tenim. No es tracta tant de canviar el redactat -cosa que també es podria fer- com de veure com es concreta cada punt al dia a dia de l'Escola Patufet Sant Jordi, comprovar si els compromisos es compleixen i, si no és el cas, com es podria millorar en aquest sentit.
Acords :
ílies que matriculin els seus fills per primer cop el curs 2015-16 signaran el compromís per duplicat i se'n quedaran una còpia.
 • Les famílies que ja tenim els fills a l'Escola rebrem còpia de la Carta per correu electrònic.
 • S'aprofitarà la primera reunió de classe del curs vinent per convocar les famílies a una sessió específica per discutir i "fer-nos nostra" la Carta.

2. El paper dels delegats
Amb la intenció de revitalitzar el paper dels delegats , l'equip de gestió ens va fer arribar un esborrany on s'especifiquen les funcions que podrien assumir aquests representants dels pares i mares. La idea és, un cop fetes les esmenes necessàries, aprovar-ho al Consell Escolar per tal de poder incorporar-ho al Projecte Educatiu de Centre.
El document és ben acollit pels assistents. Només es proposa incloure una menció a la relació dels delegats amb l'AMPA i es comenta la rellevància que podrien tenir els delegats en la acollida de les famílies que arriben noves a un grup ja format. Aquesta última funció ja es contempla al document, tot i que caldria concretar-la més. La Gemma Tatay, presidenta de l'AMPA, es compromet a fer ajustos en la redacció del text i fer-lo arribar a l'equip de gestió.

També hem aprofitat per lliurar a en Jordi Albesa les fitxes de col·laboracions voluntàries enviades per pares i mares de P4.

3. Cal refer i escriure les normes de l'escola

Ressum reunió 2 decembre 2014

Benvolgudes Famílies, Avui hi ha hagut una reunió de delegats de l'escola i els temes que hem abordat son els degüents:

1) Recordat la la  funció dels delegtas i delegades :

 • som e l pont de transmissió entre l'escola i els pares i mares (plantejant a les famílies les necessitats de l'escola)/ entre pares i mares i escola (recollint les problemàtiques escolras que els pares i mares ens proposen)
2) el nou equip directiu vol que hi hagi un flux de comunicació entre famílies i escola.
3) Recordar-vos que tot i el mal temps de diumenge es va arribar a celebrar el mercat d'intercanvi de roba, puntualitzar que com hem fet aquests darrers anys, col·laborem Amb la Fundació GLORR a la Recollida de roba usada i sabates (no cal que 'en de nen o nena, Pot ser d'adult).
La Recollida la farem AQUESTA setmana: el darrer dia de recollir la roba i el Calçat serà el dijous 4.
Podeu dipositar la roba dins de els bosses que trobareu al vestíbul de l'escola.
4)D'altra banda, el Dimecres 10-12-14 entre 9-12 hores es necessitaran voluntaris per ajudar a moure prestatgeries de la bibioteca ja que faran una petita  reforma en una part i estan mancats de mà d'obra. Si us plau qui pugui assistir que enviï un correu electrònic a l'adreça : ampa@patufet.cat . Qualsevol pare o mare pot oferir-se, per ajudar en el que sigui possible; 5) Potenciar un banc de recursos de caspital humà.: Buscar la forma de que les diferents habilitats de pares i mares poguin revertir a l'escola, com exemples:
 1. Hi ha necessitat d'incrementar el nivell d'anglès per això si algú amb temps i ganes vol col·laborar els  nostres fills/es  ho agrairien.
 2. També hi ha palets dels quals algun/na "manitas" podria fer alguna cosa de profit per gaudir l'escola.
 3. Entre nosaltres hi ha músics ... qualsevol idea serà ben acollida com  per exeple poder col·laborar en el "concert de Nadal"
  Entre tots hem de fer escola, una escola propera a tots i a totes
6) treball pel 2ón trimestre repensar la carta de compromís educatiu