El Consell Escolar

Definició

El Consell d’Escola és l’òrgan de participació i el màxim òrgan de govern col·legiat de tots els estaments que formen la comunicat educativa.

El Consell d’Escola, d’acord amb la legislació vigent, està format per:

 • La direcció del centre, sobre qui recau la presidencia del Consell
 • El/la cap d’estudis
 • 1 regidor o representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet
 • 6 mestres elegits entre l’equip d’escola
 • 5 representants de les famílies d’alumnes: 4 elegits per votació entre aquestes  i 1 designat directament per l’associació de pares i mares
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • El secretari de l’escola que ho és del Consell amb veu però sense vot.
 • En el cas de l’escola, i atesa la importància d’aquest servei, també hi participaran, amb veu però sense vot, 2 representants del personal de serveis de cuina-menjador.

Donada la quantitat de membres que composen el Consell Escolar, i per garantir la seva funcionalitat, es decideix fer delegació d’algunes de les seves funcions en diferents comissions.


Competències

El Consell d’escola és l’òrgan de representació i participació de tots els que formen la comunitat educativa i sobre ell recau la programació, seguiment i avaluació generals de les seves activitats. Algunes de les seves funcions són:

 • Aprovar el PEC, les NOFC i tots els documents oficials que generi l’escola (Pla General Anual, Memòria…) així com les seves modificacions.
 • Resoldre conflictes de disciplina dels alumnes.
 • Aprovar el pressupost anual, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Conèixer el balanç de comptes de l’AMPA i de la Colla de Diables.
 • Elaborar les directrius i aprovar la programació de les activitats escolars complementàries, extraescolars i dels serveis.
 • Avaluar i aprovar la programació general del centre de caràcter anual.
 • Establir criteris de participació en activitats culturals, esportives o d’altres.
 • Establir les relacions de col·laboració amb els altres centres.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions, material escolar, renovació i conservació.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
 • Aprovar i avaluar la programació d’activitats complementàries, sortides, excursions, colònies i festes.
 • Aprovar i avaluar la proposta d’activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i elaborades en les diferents comissions.
 • Aprovar l’ús de les instal·lacions escolars per a usos externs.
 • Vetllar perquè els serveis que s’ofereixen a l’escola (menjador i estona de migdia, activitats extraescolars, acollida…) s’adiguin amb el Projecte d’Escola.

Pla de treball

A l’inici de cada curs, i segons la normativa vigent, l’Equip de Gestió presentarà al Consell la Programació General Anual (PGA) per a seva aprovació.

També a l’inici de cada curs, cada estament presentarà al Consell el seu Pla de Treball d’aquest curs. El Consell serà qui ratificarà aquests diferents plans i els coordinarà dins el Pla Anual.

Així mateix a l’inici de cada curs l’AMPA presentarà al Consell el seu Pla Anual per tal d’integrar-lo dins la PGA. També la Colla de Diables presentarà el seu Pla Anual.

Al final de cada curs, cada estament haurà d’elaborar una memòria referida a l’estat dels diferents plans de treball duts a terme.


Comissions

Totes les comissions delegades pel Consell d’Escola compten amb la participació mixta de pares i mestres que estaran representats en elles.

Les diferents comissions actuals són:

 • Comissió de Convivència
 • Consell Petit
 • Comissió Sostenibilitat
 • Comissió Estona del Migdia
 • Comissió Cop d’Ull
 • Comissió Coeducació
 • Comissió Patunyetes

Composició 

President/a Consell Escolar Emma Martínez
Secretari/a Consell Escolar Marta Abril
Representats mestres Mercè Camós (cap d’estudis)

Gemma Esteller

Laura Gala

Carme Horta

Pilar Ortiz

Raquel Pérez

Judit Reñé

Representant AFA Joan Trias
Representants famílies Laia Ferrer

Laura Jiménez

Ricard Padrós

Raquel Plané

Mònica Taboada

Maria Torrero

Representant Ajuntament Ramón Ruesca
Representant PAS Maria Medina
Cooperativa Rosanna Barrull

Amelia Vicente


Acords Consell Escolar

CURS 2019/2020

PRIMER CONSELL

Data: 22 d’octubre de 2019

Acords:

 1. S’aproven les sortides i colònies per aquest curs 2019-2020 presentades amb el PGA (Programació General Anual). Queda recollit com acord.
 2. L’escola, per ubicació i instal·lacions és força demanada per fer activitats del barri. S’aprova que, l’Equip de Gestió tingui la l’autonomia per de cedir espais a activitats que s’adiïn a la línia. Per aquelles més extraordinàries es convocaria Consell Petit o Consell Escolar. Queda recollit com acord.
 3. S’enviaran les actes amb marge de temps per facilitar la lectura als assistens. Queda recollit com acord.

SEGON CONSELL

Data: 10 de desembre de 2019

Acords: — Acta pendent d’aprovació –