El Consell Escolar

Definició

El Consell d’Escola és l’òrgan de participació i el màxim òrgan de govern col·legiat de tots els estaments que formen la comunicat educativa.

El Consell d’Escola, d’acord amb la legislació vigent, està format per:

 • La direcció del centre, sobre qui recau la presidencia del Consell
 • El/la cap d’estudis
 • 1 regidor o representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet
 • 6 mestres elegits entre l’equip d’escola
 • 5 representants de les famílies d’alumnes: 4 elegits per votació entre aquestes  i 1 designat directament per l’associació de pares i mares
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • 1 representant del personal d’administració i educació (PAE)
 • El secretari de l’escola que ho és del Consell amb veu però sense vot.
 • En el cas de l’escola, i atesa la importància d’aquest servei, també hi participaran, amb veu però sense vot, 2 representants del personal de serveis de cuina-menjador.

Donada la quantitat de membres que composen el Consell Escolar, i per garantir la seva funcionalitat, es decideix fer delegació d’algunes de les seves funcions en diferents comissions.


Competències

El Consell d’escola és l’òrgan de representació i participació de tots els que formen la comunitat educativa i sobre ell recau la programació, seguiment i avaluació generals de les seves activitats. Algunes de les seves funcions són:

 • Aprovar el PEC, les NOFC i tots els documents oficials que generi l’escola (Pla General Anual, Memòria…) així com les seves modificacions.
 • Resoldre conflictes de disciplina dels alumnes.
 • Aprovar el pressupost anual, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Conèixer el balanç de comptes de l’AMPA i de la Colla de Diables.
 • Elaborar les directrius i aprovar la programació de les activitats escolars complementàries, extraescolars i dels serveis.
 • Avaluar i aprovar la programació general del centre de caràcter anual.
 • Establir criteris de participació en activitats culturals, esportives o d’altres.
 • Establir les relacions de col·laboració amb els altres centres.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions, material escolar, renovació i conservació.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
 • Aprovar i avaluar la programació d’activitats complementàries, sortides, excursions, colònies i festes.
 • Aprovar i avaluar la proposta d’activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i elaborades en les diferents comissions.
 • Aprovar l’ús de les instal·lacions escolars per a usos externs.
 • Vetllar perquè els serveis que s’ofereixen a l’escola (menjador i estona de migdia, activitats extraescolars, acollida…) s’adiguin amb el Projecte d’Escola.

Pla de treball

A l’inici de cada curs, i segons la normativa vigent, l’Equip de Gestió presentarà al Consell la Programació General Anual (PGA) per a seva aprovació.

També a l’inici de cada curs, cada estament presentarà al Consell el seu Pla de Treball d’aquest curs. El Consell serà qui ratificarà aquests diferents plans i els coordinarà dins el Pla Anual.

Així mateix a l’inici de cada curs l’AMPA presentarà al Consell el seu Pla Anual per tal d’integrar-lo dins la PGA. També la Colla de Diables presentarà el seu Pla Anual.

Al final de cada curs, cada estament haurà d’elaborar una memòria referida a l’estat dels diferents plans de treball duts a terme.