Mesures de seguretat

És necessari difondre els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. 

L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). 

En els infants més grans: 

 • Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho. 
 • Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada. 
 • El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
 • Utilització correcta de les mascaretes. 

Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat.

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.


​Rentat de mans 

Es tracta d’una d​​e les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans i després dels àpats 
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents)
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,…) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica​ per a ús del personal de l’escola.

Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes e​stablertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:

 • 1r. cicle d’educació infantil (0- 3 anys). No indicada. 
 • 2n. cicle d’educació infantil (3-6 anys). No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. Higiènica amb compliment norma UNE.
 • Educació primària (6-12 anys). Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. ​Higiènica amb compliment norma UNE..
 • Personal docent i no docent. Indicada. Higiènica amb compliment norma UNE.

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. ​

Data d’actualitza​ció: 8 de juny ​de 2020