_______________________________

LLISTATS D’ADMISSIONS MATRÍCULA 20 -21

AVUI, DIMARTS 7 DE JULIOL, HAN SORTIT PUBLICADES LES LLISTES AMB LES ADJUDICACIONS DEFINITIVES A L’ESCOLA. LES PODEU CONSULTAR EN ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS

 

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

 

Durant aquests dies ens posarem en contacte amb les famílies que entreu a formar part de l’escola per fer la trobada presencial i fer tota la documentació.

_______________________________

MATRÍCULA 20-21

 

_______________________________Publicació del llistat  DEFINITIU

11 de juny

S’HAN PUBLICAT LES LLISTES DEFINITIVES

LES PODEU CONSULTAR AQUÍ

MÉS INFORMACIÓ A

QUEESTUDIAR.GENCAT.CAT/CA/PREINSCRIPCIÓ/ESTUDIS/OBLIGATORIS

________________________________

Publicació del llistat de barem DEFINITIU

9 de juny

S’HAN PUBLICAT LES LLISTES DE BAREMACIÓ FINALS.

LES PODEU CONSULTAR AQUÍ

 

NÚMERO PER DETERMINAR L’ORDRE DE LES SOL·LICITUDS EN CAS D’EMPAT A EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ÉS 

33386

 

MÉS INFORMACIÓ A

QUEESTUDIAR.GENCAT.CAT/CA/PREINSCRIPCIÓ/ESTUDIS/OBLIGATORIS

________________________________

Sol·licituds d’admissió pel curs 2020-2021

 

Les sol·licituds de plaça escolar que es presentin del dia 8 de juny en endavant s’hauran de gestionar com  a peticions d’admissió pel curs 2020-2021.

 

Les sol·licituds d’admissió es gestionaran a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). L’OME prioritzarà l’atenció telemàtica que es farà de la següent manera:

 

Per correu electrònic:

El tràmit de sol·licitud d’admissió es farà amb  el document que s’adjunta a aquestes instruccions.

Els usuaris hauran d’omplir aquest document i el faran arribar al correu de l’OME. Un cop rebut, l’OME li assignarà un número de referència i notificarà a l’interessat la recepció de la sol·licitud i el número assignat per fer-ne seguiment.

 

Correu OME:   ome@l-h.cat

 

Atenció telefònica:

La trucada s’atendrà al 010 que derivarà la consulta a l’OME.

L’OME trucarà a la família per fer una primera atenció i assessorament per omplir la sol·licitud de forma telemàtica.

En aquells casos excepcionals que sigui necessària la presència de la família, l’OME facilitarà cita prèvia.

 

Atenció presencial:

Només es realitzarà prèvia valoració de l’OME.

El personal de l’OME farà treball presencial en funció de les cites prèvies previstes.

 

DOCUMENT A PRESENTAR

______________________________

Publicació del llistat de barem provisional

3 juny

 

 S’HAN PUBLICAT LES LLISTES DE BAREMACIÓ FINALS.

LES PODEU CONSULTAR AQUÍ:

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM (1) 

 

_______________________________

PERIODE DE RECLAMACIÓ

 

     ___________________________

PERIODE PRESENCIAL

DEL 19 AL 22 DE MAIG

 

________________________________

 

 

_______________________________

 

 

TELÈFON DE CONTACTE 

608 040 868

 

HORARI D’ATENCIÓ D’AQUEST NÚMERO

HÀBIL DES DEL 13 DE MAIG FINS AL 22 DE MAIG

DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 10h a 13h I DE 17h a 19h

 

ADREÇA ELECTRÒNICA 

escolapatufetsantjordi@xtec.cat

______________________________

 

NOVES INFORMACIONS

8 de març

Període

 
Del dimecres 13 al divendres 22 de maig.
El Departament insisteix en què, si us plau, CAL QUE TOTHOM QUE PUGUI LA EMPLENI I LLIURI TELEMÀTICAMENT.
 
Els primers dies només hi hauran les sol·licituds que feu telemàticament.
 
En principi, del dilluns 18 al divendres 22 de maig, només aquelles famílies que no puguin fer-ho telemàticament,  la podran fer de manera presencial. En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia.
Com? Encara no ens ho han indicat. Restem a l’espera de les instruccions pertinents i així que ens ho comuniquin, ho penjarem a la web de l’escola i us ho enviarem també per mail.
 
 
PER  PODER  LLIURAR  EL  FULL  DE  LA  PREINSCRIPCIÓ, CAL…:
 
– Emplenar totes les dades del fulls d’inscripció amb dades certes i actualitzades.
 
– Adjuntar telemàticament, o de manera presencial per a qui faci la preinscripció així, tots els documents que es demanen (en cas de fer-ho telemàticament, els documents han de ser: escanejats o fotografiats).
 
 
 
Per tal que pugueu accedir a tota la informació, al full de preinscripció, barems de puntuació, … us passem l’enllaç que ha preparat el Departament d’educació podeu fer el click aquí 
 

________________________________________________

Documentació i criteris de prioritat

 


En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persons.


Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant l’eina corporativa o per telèfon.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

 

 

Documentació identificativa

El resguard de la sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 
 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal especificar el nom del centre on el germà està escolaritzat perquè el centre de primera opció pugui demanar a l’altre centre que ho ratifiqui per correu electrònic.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • El títol de família nombrosa o monoparental vigent.
 
_____________________________________________________________________________